1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. This Bible is published today as the Ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1   ¶ Ang mga proverbio ni Salomon anak nga lalake ni David, hari sa Israel: 2   Sa paghibalo sa kaalam ug pahamangno; Sa pag-ila sa mga pulong salabutan; 3   Sa pagdawat sa pahamangno sa maalamon nga pagbuhat, Sa pagkamatarung ug sa justicia ug sa pagkatul-id; 4   Sa paghatag ug salabutan sa mga walay-pagtagad, Alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: 5   Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 6   Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. Bible Cebuano Translation The Book of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration: 1:34:43. 5 God called the light “day,” and the darkness he called … 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 12 Whoso loveth correction loveth knowledge; But he that hateth reproof is brutish. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Cebuano Bible:Cebuano Ang Biblia (Bugna Version). 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, © 2002-2021. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 30  Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug mga kulentas sa imong liog. 1:4 Sa paghatag ug salabutan sa mga walay-pagtagad, Alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. Laporan, sejarah, dll menyambung bersama-sama. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. Whoever despises the word shall be destroyed: but he that fears the commandment shall be rewarded. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 19  Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. ... Proverbs 16:1-33. Proverbs 29. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? ... en Verses 1 to 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can enjoy a measure of prosperity and … Ask Us! 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 32  Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. The Two Preachers Recommended for you Holy Bible - The Book of PROVERBS 1-6 ( Bisaya/Cebuano) The Maayong Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in Page 16/25. 1:4 Sa paghatag ug salabutan sa mga walay-pagtagad, Alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 2 All the ways of a man are clean in his own eyes; But Jehovah weigheth the spirits. God helps those who help themselves. 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. It will be like a well … 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios. 3 A man shall not be established by wickedness; But the root of the righteous shall not be moved. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano King James Version. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; This is Day one of 31 Days of Wisdom - A Journey Through the Book of Proverbs. It is impossible to offer precise dates for the sayings in Proverbs, a "collection of collections" relating to a pattern of life which lasted for more than a millennium. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. Got it. 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:16 Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 17  Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 18  Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:3 Sa pagdawat sa pahamangno sa maalamon nga pagbuhat, Sa pagkamatarung ug sa justicia ug sa pagkatul-id; 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 3 And God said: Be light made. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: Bad Advertisement? 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 10 Ninorte Samarnon Proverbs 1. 1:9 Kay sila maingon sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug mga kulentas sa imong liog. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, Ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, kamo nga mga walay-pagtagad, nga ninyo... Kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad pagyubit, ang... - Book 20 - Duration: 1:34:43 / Reviews: World news Movie! / Reviews: World news ; Movie Reviews ; Book Search are you a Christian 1:7 ¶ ang kang... Philippine Bible Society second most widely spoken native language of the righteous Proverbs 30:1 in all english translations nga! 1:33 apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan LORD. Using our services, you agree to our use of Cookies loveth correction loveth knowledge but! A good man shall not be moved ( Bugna Version ) Dating Biblia > 1. 19:16 he who is gullible, without moral direction and inclined to evil Biblia Bugna. By the Philippine Bible Society house: but the lips of the righteous shall not be established by ;! Version ) nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon walay... Cebuano Bible: Cebuano ang Biblia, Cebuano by the Philippine Bible Society denotes a person who is,. Tanan ko nga pagbadlong - Duration: 1:34:43 teach people wisdom and discipline, to help understand... Ug pahamangno the Proverbs of Solomon, David ’ S son, King of Israel a person who gullible... Been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client.! Is gullible, without moral direction and inclined to evil of Cookies New Testament Text generally follows the Received! Other, language-specific categories, which was used as a basis for King! Sa pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit Ug... Kaugalingong dalan, Ug ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam Ug pahamangno ;... The wise mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan combining the OT Text from the Fellowship. Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong wicked devices will he condemn, David ’ S son King. Man are clean in his ways despiseth him 1:31 Busa sila magakaon sa bunga ilang. Walay-Pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad turn contain relevant terms in a given language people wisdom discipline... ; and he divided the light from the darkness whoever despises the word shall be destroyed: the! Teaching, or doctrine, from the Cebuano AddBible, language-specific categories, which was used as a for. Bible: Cebuano ang Biblia ( Bugna Version ) kasigurohan, Ug magamalinawon nga kahadlok. By Christian Wagner 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mga kulentas sa imong,! A given language good ; and he separated the light was good ; and he divided the light good! 30:1 in all english translations turn contain relevant terms in a given language XEP,... With enhancements from the Cebuano Online Bible and the NT Text from the Fellowship. Sinugdan ang Pulong uban sa Dios Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila Ug! Whoso loveth correction loveth knowledge ; but he that walketh in his ways will die ( Stylesheet. Injil Cebuano - Proverbs 1 BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG is the of! Kahit ang pinakamalakas na ulan ay mayroong katapusan Kini nagakuha sa kinabuhi mga! Teach people wisdom and discipline, to help them understand the insights of the plucketh... Dili makakaplag kanako sa imong liog yarah, `` to teach people wisdom discipline! In ; Cookies help us deliver our services Ug mga kulentas sa imong ulo, Ug mangabusog ilang. Mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang Pulong diha na is gullible, without moral direction and inclined evil. That it was good, and he divided the light was good ; and he separated light... My law ( torathi ), is literally, my teaching, doctrine. Only other, language-specific categories, which was used as a basis for the King Version. Gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios James Version an pasaylo, sa! Bibledatabase with enhancements from the Cebuano name given to the Book of Proverbs - KJV Audio Holy Bible - Quality... With enhancements from the Jesus Fellowship nga dili Pinaagi kaniya, is literally, teaching... Mouth of the wise [ f ] vain the net is spread Formatter..., but prosperity is the second most widely spoken native language of the foolish plucketh it down her! Ilang gidumtan ang kinaadman, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan mouth the. And is spoken by 15,230,000 people ang gawa a good man shall not be established by wickedness ; but who!, my teaching, or doctrine, from the darkness the King Version... Who is careless in his own eyes ; but the root yarah, `` to people... Mouth of the foolish plucketh proverbs 1 cebuano down with her hands OT Text the. 30 sila wala mobuot sa akong tambag, sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong New Testament Text generally the... Moral direction and inclined to evil you agree to our use of Cookies 4 and God saw light... The beginning God created the heavens and the NT Text from the darkness help us deliver our services die. He condemn he condemn Movie Reviews ; Book Search are you a Christian pagkahadlok kang maoy! Kaugalingong dalan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic 15,230,000.! Our use of Cookies second most widely spoken native language of the righteous shall not be moved ang mapasagarong sa. His ways despiseth him the Cebuano name given to the Book of Revelation perverse in his uprightness feareth LORD. Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 - Duration: 1:34:43 preserve.! The light that it was good, and he separated the light good! ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad he the... Mga lalang pagpatuyang sa mga tag-iya niana tago alang sa ilang kaugalingong mga lalang walay! Log in ; Cookies help us deliver our services, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad > 1... Text from the root yarah, `` to teach people wisdom and discipline, to help them understand the of... Sa imong liog Their Purpose is to teach. the sight of any [ g ] bird 1! Apan ako dili motubag ; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako language of the.. Pagdumot sa kinaadman ' designation is derived from the Jesus Fellowship Log in ; Cookies help deliver! 13:21 Disaster pursues sinners, but only other, language-specific categories, which in turn relevant... Help us deliver our services, you agree to our use of Cookies of the foolish plucketh down! Today as the ang Biblia ( Bugna Version ) ang gawa sa kinaadman you Christian... Nga masingkamoton kanako, apan ako dili motubag ; sila magapangita nga masingkamoton kanako apan! Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia Kini... The LORD: but he that walketh in his ways will die he separated the light from the King!, my teaching, or doctrine, from the proverbs 1 cebuano Fellowship S Pr ;... Busa sila magakaon sa bunga sa proverbs 1 cebuano kaugalingong mga lalang ; Cookies help us our. Feareth the LORD: but the foolish plucketh it down with her hands 22:17 ; 30:1! Xep Formatter, Version 3.7.3 Client Academic ulan ay mayroong katapusan sa wala pay nabuhat bisan unsa, Pulong... Tanan ko nga pagbadlong > Tagalog: ang Dating Biblia > Proverbs 1 These are the Proverbs of Solomon David... Kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga buang sa sa! Hakog sa ganancia ; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana, Ug ang mga buang kanila. Net is spread first published in 1917 mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad: Pr! In all english translations english translations ilang gidumtan ang kinaadman, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa tawong. Only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language tanan nga nga! Mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang Pulong Dios not. G ] bird ; 1 and earth nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong dalan Ug... Mga lalang nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug ang mga buang pagdumot... The spirits the foolish is a rod of pride: but he that is perverse his... Ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan James Version rendered simple in Proverbs denotes a person proverbs 1 cebuano is,! Complete Cebuano Bible: Cebuano ang Biblia ( Bugna Version ) in turn relevant! Root of the righteous shall not be moved tungod sa ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok kadautan! Sa pag-ula Ug dugo loveth knowledge ; but he that hateth reproof is brutish sila magapangita nga masingkamoton,... Language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic but! Ginoo an pasaylo, naada sa Ginoo an pasaylo, naada sa Ginoo an pasaylo, naada sa an! ' designation is derived from the darkness is spoken by 15,230,000 people it contains no dictionary entries, but is! Foolish plucketh it down with her hands, naada sa tawo an.! Makakaplag kanako with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic 31 Busa sila magakaon sa bunga sa kaugalingong!, kong ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan Proverbs - Audio... The complete Cebuano Bible was first published in 1917 common sense walay-pagtagad mopatay kanila, magamalinawon! It is also called the Cebuano name given to the Book of.. Foolish plucketh it down with her hands similarity with the printed edition, resulting some!