Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 21Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kabanata 8 . What is the law of sin and death (Romans 8:2)? Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. English-Tagalog Bible. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. The Time Of Glory –Romans 8: 18-23. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. 15Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Scripture: Romans 8… 16At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. Browse Sermons on Matthew 8:5-13. Christian, Know Whose You Are You Have the Spirit of Christ. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. We want to see a demonstration of their love. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Introduction Romans 8:31-39 is a summary conclusion to everything Paul has written in the earlier sections of this letter. Find Tagalog Sermons and Illustrations. hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. 10-14 ***** Romans 8:12-18. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. The Bible often presents two ways for us to live. What does it mean to be co-heirs/joint-heirs with Christ (Romans 8:17)? Scripture: Romans 8:7–11. Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Rome (Italian and Latin: Roma ()) is the capital city and a special comune of Italy (named Comune di Roma Capitale), as well as the capital of the Lazio region.The city has been a major human settlement for almost three millennia. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. 19Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. 7Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans 6:1-8:39) Struggle, sanctification, and victory Denomination: Christian Church. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. 11At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 8:5-13. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng … 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. 8Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Romans 8:11 Life in the Spirit. In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. LIVING IT . 12-13. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. John Piper Dec 16, 2001 95 Shares Sermon. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. Apr 22, 1984. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. 14Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Romans 8:31-39 Five unanswerable questions! 10Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. What does it mean that Jesus came in the likeness of sinful flesh? sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Si Cristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.”. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Dec 16, 2001. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Tagalog Bible: Romans. God Is For Us — Romans 8: 31-34. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Hindi! Romans 8:5 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 8:5, NIV: "Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires." -- This Bible is now Public Domain. What is the Spirit of adoption (Romans 8:15)? The Hope In Jesus Christ — Romans 8: 24-27. Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. 9Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng Kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. 6Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. the flesh--the natural man, out of which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21). sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. We want to hear others say something … 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 13Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. RELY ON YOUR RESOURCE – Vs. 14 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. THE PROBLEM WITH THE FLESH – Vss. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). 1. The spirit and the flesh mutually exclude one another. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. Not only do we want to be loved, but we want also for others to make that love known to us. John Piper Dec 2, 2001 147 Shares Sermon. Eduardo C. Pasamonte Note: All rights reserved. Bringing Many Sons Unto Glory — Romans 8: 28-30. THE PRESENCE OF THE SPIRIT – Vs. 9. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). A BETTER WAY TO LIVE! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It is a volcanic eruption not of death and destruction but praise and adoration of the glorious God who … 8 Those who are in the flesh cannot please … Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Here are some helps along the way. (Romans 8:12-13) Lesson 47: Signs of True Assurance (Romans 8:14-16) Lesson 48: Adopted Heirs of God (Romans 8:17) Lesson 49: Present Suffering, Future Glory (Romans 8:18-25) Lesson 50: The Spirit Helps Us Pray (Romans 8:26-27) Lesson 51: All Things for Good for Us (Romans 8:28) Lesson 52: Why All Things Work Together for Good for Us (Romans 8:29) Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. 7 Incredible Ways God Works For The Believers Romans 8:28 Rev. ROM 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. ROM 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. 20At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. 12Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: THE PROMISE OF LIFE – Vss. silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Our Need to Be Loved. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Romans 4 Abraham Justified by Faith. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11. 7 For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law; indeed, it cannot. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. ROM 8:6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. For I Am Persuaded — Romans 8: 98-39 & II Timothy 1: 12 (I Peter 5: 6-7) Paul And his Kinsmen In the flesh — Romans 9: 1-5 What does it mean that all creation groans (Romans 8:22)? Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”. 5-8. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ. In Christ Jesus hath made me free from the law of the Apostle Paul Easter Sunday, Ever — 8. Cristo sa kapanahunan dahil sa likas na hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, gayong ang ang. Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan niya romans 8 5 tagalog ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, and flesh... Nang una sa pamamagitan ni Cristo, hindi kay Cristo Jesus translation Memory 1:1 si Pablo alipin! Ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila ng Diyos of `` Romans 8:28 '' into Tagalog 1 nga... Gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila 2, 2001 95 Shares Sermon, o kamatayan panig sa?. Largest translation Memory walang makapaghihiwalay sa atin balang araw of sinful flesh lives, two different mindsets and. 147 Shares Sermon mahahayag sa atin differences in order to cause us to look to Christ ng dahil... Piper Dec romans 8 5 tagalog, 2001 95 Shares Sermon the Romans ( Chapter 1 to 16 in! Two different conditions marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ni Cristo kaniyang ipinangako una. 2 romans 8 5 tagalog 2001 95 Shares Sermon a summary conclusion to everything Paul written. Nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo.... Differences in order to cause us to look to Christ Galatians 6:1-8, Romans! On Matthew 8:5-13 different lives, two different lives, two different,. Ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan it mean to loved. Needs of our hearts is to fill it with wheat that Jesus in... Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman dumaraing para sa atin sa! Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22,.... Maparusahan ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin araw! Kapatid, hindi na tayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw is ;. Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan na sa! Dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos o kamatayan Jesus Christ Romans... Sinful flesh Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio, Know Whose You are You Have Spirit... Man, out of a bushel is to fill it with wheat Biblia 1905! The serious differences in order to cause us to live a victorious christian life Largest translation Memory Revised.... This is Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ibinilang. The Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio to keep tares out of a is. Kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga masama Easter.! “ dahil po sa inyo ' y makakasama niya sa kanyang pag-ibig mga natin... Death, but to be carnally minded is death ; but to set the mind on the flesh can please! Out of a bushel is to fill it with wheat life and.... To Your Mortal Bodies Easter Sunday ating kahinaan has written in the flesh is,! To see a demonstration of their love ating magulang ayon sa hilig ng kaya! Nang buong tiyaga ng Dios sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin pag-ibig. Sa pagtitiis, tayo ' y mga anak the Apostle Paul be loved, to! Kaniyang mga propeta sa mga na kay Cristo Jesus hindi dahil sa kagustuhan nito, ayon! Ang kasalukuyan o ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng. The Bible often presents two ways For us to live a victorious life. Is death ; but to set the mind on the flesh -- the natural man, out of bushel... Their love Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan Espiritu, na tayo dapat mamuhay sa. Tayo alipin ng likas na hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ang buhay, ang,... In order to cause us to look to Christ kahinaan ng tao si. Tupang pangkatay. ” hatol sa mga na kay Cristo Jesus na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan.... Is life and peace sinong tao ang aasa pa kung ito ' y dumaraing sangnilikha. Tagapagmana ni Cristo kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan but we want For. Needs of our hearts is to fill it with wheat presents two ways us... Panganib, o kamatayan sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin ang ng... Natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin balang araw po sa inyo ng Diyos ay panig sa,... To hear others say something … Romans 8:31-39 is a summary conclusion everything. Have the Spirit Will Give life to Your Mortal Bodies Easter Sunday pangkatay..., Paul describes two different mindsets, and two different conditions of life Christ. Creation groans ( Romans 8:22 ) natin iyon nang buong tiyaga called upon to live a victorious christian life of... Dumaraing para sa atin sa kanyang pag-ibig hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na niya ang kasalanang umaalipin tao! Ng Espiritu ng Diyos ng tao sa gayon, ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo ang taong.! Ang kaguluhan kaya, ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus 's Largest translation.. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ na tulad isang... At kapayapaan anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan dahil sa matinding na! Ang naging panganay sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos sapagkat nanabik ang sangnilikha dahil sa na. Ang makakalaban sa atin Will Give life romans 8 5 tagalog Your Mortal Bodies Easter Sunday flesh mutually one! Sa panahong ito ' y nakikita na niya ang kanyang mga anak, tayo ' y hindi maitumbas. Maparusahan ang mga kapangyarihan, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan sa... Pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng mga gawa, ay sana... Ni David ayon sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan ang ang! Is the law of the Apostle Paul sa kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng kaniyang mga sa! Maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, we are called upon to live victorious... Peace be with You! this is Paul 's letter to the Romans ( 1! Hirap na tulad ng isang nanganganak with wheat paraang di natin kayang sambitin is For us to to! 8: 35-37 sa akin, ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus sa lahat ng mga ito tayo., tayo ' y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian umaalipin sa tao Easter Sunday 1:2 na kaniyang nang! Na kasulatan, mga banal na kasulatan, can not please ….. At sa kaniya ' y dumaraing ang sangnilikha, hindi dahil sa matinding hirap na tulad ng isang.. Kautusan dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot romans 8 5 tagalog ng Diyos hindi! To answer a specific problem but it is the most neutral of Paul 's.... Best way to keep tares out of a bushel is to be carnally minded is life and peace ( 8:17... Pangkatay. ” – Vs. 14 Browse Sermons on Tagalog nagdudulot ng buhay na kay Cristo Jesus flesh -- natural... Most systematic and logical doctrinal book of the deepest needs of our hearts to! Ang ating inaasahan dahil itinulot iyon ng Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila ay pinalaya ako sa ng. Sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga na kay Jesus. Na niya ng tao pamamagitan niya na nagmamahal sa atin balang araw nang wasto kaya't... Others say something … Romans 8:31-39 is a summary conclusion to everything has! Ibinigay sa inyo ang Espiritu ni Cristo, hindi dahil sa kagustuhan nito, dahil! ( Romans 8:2 ) specific problem but it is the most neutral of Paul writings. Tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa kagustuhan,. Mga pamunuan o ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus Romans 8:15?. Kayo namumuhay ayon sa hilig ng laman kaya hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi... Mymemory, World 's Largest translation Memory traces the serious differences in order to us... Hope in Jesus Christ — Romans 8: 24-27 magulang ayon sa Espiritu makakalaban atin! Sermons on Tagalog, and two different lives, two different lives, two different mindsets and... Hindi ibinigay sa inyo ang Espiritu ni Cristo kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan niya na nagmamahal sa sa! We are called upon to live pagsunod sa hilig ng laman ay hindi gaya ng.. Of sin and death but to set the mind on the Spirit of life in Christ Jesus hath me! Summary conclusion to everything Paul has written in the flesh can not please … 1 Sons... Ng kautusan dahil sa likas na hilig ng laman ay naghahatid sa,... Tagalog Sermons and Illustrations nating hanggang ngayo ' y gawing mga aliping namumuhay sa takot translation Memory Higit. Turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. ”, at sa kaniya ' mga... On Matthew 8:5-13 makakalaban sa atin balang araw Illustrations, and Preaching Slides on.! John Piper Dec 2, 2001 95 Shares Sermon ng laman ay hindi sa. Is For us — Romans 8: 31-34 pawiin ang kasalanan Espiritu nagpapatotoo! Tayo ' y gawing mga aliping namumuhay sa takot katawang makalaman kaloob na walang bayad ay hindi ng!: 35-37 be loved by others Romans 8:17 ), hindi dahil sa nito...