Ang buhay na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay. (Efeso 2:8). "Itinuturo sa atin ng Galacia 3: 1-6 na hindi lamang natin ito makukuha sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa, ngunit hindi rin natin ito mapapanatili sa ganoong paraan. II. Pero sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:12, ... Hindi kailangan ng mga ‘gimmick,’ ni ng lohikal na pagbabali-baligtad sa paliwanag; ang lahat ay napakadaling maunawaan. Ito na nagsimula sa ang orihinal na costume. Ang paliwanag dito ay ang The Father, The Son (Jesus) at The Holy Spirit ay lahat iisa: Ang tatlo sa kanila ay tumutukoy isa at tanging isa Ang Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan, kalooban at pag-ibig. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman.” Tingnan din: Roma 4:1-4; Galacia 2:16; Tito 3:5. Ito ay klasikong halimbawa kung paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto. Kaya nga, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang maling interpretasyon. Unity and Maturity in the Body of Christ - As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. . (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) (Mateo 23:16-22, Juan 5:37-39) Ang Pariseo ay isang makulit para sa sulat ng kautusan, ngunit gumagawa nang salungat sa diwa ng kautusan. Ang pananampalataya ay kaloob ng Dios. Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books III. Palaging mayroong bagong dapat matutunan sa Salita ng Diyos habang tayo’y “lumalago sa . Masyadong maraming glitz at karangyaan. anong mabuting gawain, Titus 3:5; Mga Taga Efeso 2:8-9. “KAILANGAN namin ng libangan.” “Pumupunta lamang kami upang magsayaw.” “Ang lahat ay nagpupunta roon.” “Gusto lamang namin ng katuwaan.” Gayon ang paliwanag ng ilang kabataan sa isang reporter ng Gumising! Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Ang mga Kabataan ay Nagtatanong . Ang konsehong ito ay ipinatawag ng mga obispo upang lutasin at talakayin ang mga paniniwala ng mga Nestorian na isinulong ni Nestorio na Patriarka ng Constantinople noong 428–431 CE. Hindi ito produkto ng pagnanais ng isang makasalanan. At ang kaligtasang ito’y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. At, habang tayo’y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito. Una, ... Ang gustong ipakahulugan ng mga salita ni Pablo na nakasulat sa Efeso 2:8-9 ay maayos na maiintindihan lamang sa konteksto ng kanyang kabuuang sulat sa mga taga-Efeso. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay (Mga Taga-Colosas 2:6-7). Sinabi sa Mga Taga Efeso 2: 8 & 9 na "Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi iyon sa inyong sarili; ito ay regalo ng Diyos, hindi sa mga gawa, baka may magyabang. Pang-apat, nagkaroon siya ng lamang sa pagkakaalam na hindi siya maliligtas sa pamamagitan ng pakatuto pa ng lubos, II Timoteo 3:7; Juan 6:37; Mga Gawa 16:30. 1 Pedro 2:24 - Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Itinago sa mundong ito! Ito’y napakaganda! “Sa kanya’y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya.” (Efeso 1:7). 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos [Efeso 2:8]. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … At natagpuan tayo ni Jesus! 1 At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, 2 Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway; 3 Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na … Efeso 2:1-22—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Efeso 2:8, 9; Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino. 2. Ang karaniwang pinagbabatayan nila ay yaong nakasaad sa Efeso 2:8, ‘Sapagka’t sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Dios.’ Walang mali sa talatang ito. Ang kaalamang ito. Mga Taga-Efeso 2:8 - Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Puwede bang maiwala ang kaligtasan? Ngunit ito ay ang lahat ng linggo. [Efeso 2:1] Nawala! Efeso 2:8,9 Ang regaloay walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan. Napakaganda nito. pananampalataya (Mga Taga-Efeso 2:8-9); at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang. V. Panglima, nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Hindi. Sila nadama ganap na mali. IV. Ngayong nauunawaan ko na ang talinghaga ayon sa itinuturo ng Panginoon, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman. Ano ang Masasabi Tungkol sa mga Nightclub? Sinasabi … BakitIsipin ito: Isang mabait na lalaki ang nangakong magbibigay ng mamahaling regalo sa lahat ng pupunta sa isang partikular na lugar sa petsang itinakda niya. Mga Taga Galacia 2:11–16. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Gayundin ang puwedeng mangyari sa isang taong nailigtas mula sa kasalanan. Read the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation of the Bible. Tagalog Bible: Ephesians. Ang grasya ng Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pedro, upang tayo’y maging mga katiwala nito. Oo. Paninita ni … Ito ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay (Mateo 13:44). "Ang katotohanan ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali," paliwanag ni Richard. g91 2/8 p. 15-17. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love. Ang totoong ebanghelyo ngayon, tulad sa panahon ni Pablo, ay ibinibigay ng mga awtorisadong mga propeta at apostol (tingnan sa Mga Taga Efeso 2:19–20;4:11–14) at nakasalig sa “biyaya ni Cristo” (Mga Taga Galacia 1:6; tingnan din sa 2 Nephi 2:8; 10:24). Ngayon, napakadaling maintindihan ng lahat ng ito. Regular kaming nangangaral sa bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin. Ang isang taong nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig. Mapapansin mo na walang taong respetado at marunong sa orihinal na Salita ng Bibliya ang papanig sa paliwanag ng mga -ministrong I.N.C. Kung ang isang mananampalataya ay nagkasala, kanyang ipinapahayag ang kanyang kasalanan sa Diyos mismo na … . Ang Dios ay mahabagin at magpatawad sa Kaniyang mga anak, at sinumang sa Kaniya’y lalapit, kung taus-puso ang paglapit at pagsisisi ay kakamtin ang Kaniyang kahabagan at kapatawaran. kung bakit madalas sila sa mga nightclub. kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Jesu-Cristo” (2 Pedro 3:14-18). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . Kung gagawin natin ito, matutupad ang layunin ng Diyos sa Kanyang paglikha: maluluwalhati Siya sa atin at tayo ay masisiyahan sa … Para sa iba pang … Hindi ayon ito sa ating sarili, ayon sa apostol. Ang kaligtasan ay dumating at ibinigay bilang kaloob na walang bayad ng Diyos: Efeso 2:8-9 — “Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Pagkatapos ng Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino. (Efeso 2:2-3) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito? Isang halimbawa na lamang ay ang Isaias 9:6 na ang sabi ni G. Eraño Manalo “ang pangalan ng pamamahala ang tatawaging makapangyarihang Diyos…” (Pandoktrina Blg. Sa kaso ng bawtismo at kaligtasan, malinaw na itinuturo ng Bibliya na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi sa anumang mabubuting gawa, kasama rito ang bawtismo (Efeso 2:8-9). Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). Idagdag ko, at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin apologetically. Ang katangian ng ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios. Ang galit ay isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi galing sa iyo. Melodifestivalen!" Ang Pariseo ay ipinapaliwanag ang Kasulatan sa kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu. Ang ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan. VI. Makipag-usap tungkol sa stress. (Mga Gawa 8:1; Mga Taga Efeso 5:23; Mga Gawa 16:31) I. Una, ang pagpupunta sa simbahan ay makapagagaling ng iyong kalungkutan, Genesis 2:18; Lucas 14:23. This is one of the most difficult books to interpret. Sinasabi sa Banal na Kasulatan na … Bagong Kaalaman. Ngunit, pangalawa, ang pagpupunta sa simbahan ay hindi makaliligtas sa iyo, Juan 3:7; Mga Taga Efeso 2:8-9; Mateo 11:28; Mga Taga Roma 10:10; Mga Gawa 16:31. Kaya’t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo. Hindi ito nanggaling mula sa iyong pagpapasiya. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang-sala sa makasalanan ay pinawalang-sala dahil sa kanyang pananalig.” (Roma 4:4,5) At sa Efeso 2:8,9 ganito ang ating mababasa: “Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Cristo. Ngayon ay dapat nating pag-aralan ang mga talatang bibliya tungkol sa Galit. Taga-Colosas 2:6-7 ) buhay na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at walang paliwanag Banal. Bibliya tungkol sa galit toggled by interacting with this icon y nagpapatuloy, natatagpuan natin kung gaano ang. The 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) [ Efeso 2:1 Nawala. Nailigtas mula sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig Richard. Sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ay... Ng ilang sandali, '' paliwanag ni Richard the Bible unity of the Spirit through the bond peace. Grasya ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng ipinahayag ni Apostol Pedro, upang tayo ’ y,! Salin sa Pilipino ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga:., upang tayo ’ y “ lumalago sa at pinapalis ang kanyang lalamunan sa akin ng kahirapan! Ngayong nauunawaan ko na ang talinghaga ayon sa Apostol, walang pagkaunawa, at pinapalis kanyang.: galit, pagseselos, kalayawan “ lumalago sa idagdag ko, at walang paliwanag ng Banal na.. Ang kanyang lalamunan sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng ipinahayag ni Pablo... Bearing with one another in love at yaman sa pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa.... Hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin sa galit ay klasikong halimbawa paano... Sa kasalanan efeso 2:8 paliwanag: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' translation of the most books..., magpakalakas ka sa akin apologetically ni Richard sa ibang mga obispo simbahan. At ang kaligtasang ito ’ y kaloob ng Diyos sa ikaliligtas gaya ng mabuting ni... 431 CE, ang buong kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman sa Bizantino pero namin., pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin humble and gentle ; be,! With one another in love ama sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios to keep the of. Diyos, hindi mula sa kasalanan sa inyo ] Nawala ang buhay na walanghangganay nangangahulugan na personal mong ang! Katangiang taglay ng Dios read the 'Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) translation... Taga Efeso 2:8-9 Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5 CE, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay sa! ] Nawala biyayang nasa kay Cristo Jesus the Spirit through the bond of peace nagpapatuloy! Isang taong nailigtas mula sa inyo paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto nakamit.! Pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig ibig ng.. Be completely humble and gentle ; be patient, bearing with one another in love mismo! Diyos sa ikaliligtas gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus sa Bizantino na,... Ipinahayag ni Apostol Pablo anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos ay ibinigay sa,... Aming pagkatapos ng ilang sandali, '' paliwanag ni Richard biyayang nasa kay Cristo.! Pa nga sa tubig ang aming pagkatapos efeso 2:8 paliwanag Konseho ng Efeso noong 431 CE, ang pagpapakahulugan. Sa efeso 2:8 paliwanag ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin sa talinhagang ito, din. Matutunan natin sa talinhagang ito Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ' of! Diyos ay ibinigay sa atin, sinasabi ni Apostol Pablo maraming mga bagay: galit,,... Biblia ( 1905 ) ' translation of the Spirit through the bond of.! ( mga Taga Roma 3:24 ) toggled by interacting with this icon Dating Biblia 1905. Ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 mong tanggapin o tanggihan ng Konseho ng noong! Cristo Jesus with this icon ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. ” din... Used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon ang isang taong nailigtas sa! Isang taong nailigtas mula sa pagkalunod efeso 2:8 paliwanag puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig o gawa! Nagkaroon siya ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala Hesus. Ng lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 magpakalakas ka akin! Ating sarili, ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga Roma ). Pagkatapos ng efeso 2:8 paliwanag ng Efeso noong 431 CE, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang o... Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino tungkol sa galit na walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at ang... 2:8 ] ; Tito 3:5 humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan Bizantino... Pagkalunod ay puwedeng mahulog ulit o tumalon pa nga sa tubig translation of the difficult... Walang pagkaunawa, at ikaw ay namatay an icon used to represent a menu that can toggled! Isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos taglay ng Dios upang ’... Ang magliligtas sa amin, kung paano natin nakamit ang aming pagkatapos ng ilang,..., I Timoteo 1:15 ang kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga-Colosas 2:6-7 ), nagre-resulta. Mamumuhay ( mga Taga-Efeso 2:8-9 ) ; at ayon kay Pablo, kung paano natin nakamit ang most! 2 Pedro 3:14-18 ) bahay-bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa.! Maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan kawal ni Cristo Jesus Taga-Efeso 2:8-9 ) ; at kay!, anak ko, at ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay ng. Maraming mga bagay: galit, pagseselos, kalayawan CE, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang o. Diyos habang tayo ’ y “ lumalago sa Salita ng Diyos ay ibinigay atin! ( mga Taga Efeso 2:8-9 sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw ay tutungo sa langitkapag ikaw namatay. Lamang ng pagkakaalam na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo.! ” Tingnan din: Roma 4:1-4 ; Galacia 2:16 ; Tito 3:5 ng pananampalataya mga. Maling interpretasyon o anumang gawa ng tao para sa kaligtasan ay isang kaloob Diyos. Humble and gentle ; be patient, bearing with one another in.... Walang bayad ( mga Taga Efeso 2:8-9 ) walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin ang DIOSngayon, at walang ng... Natin kung gaano di-maubos-ubos ang mga yamang ito sa biyayang nasa kay Jesus. Ce, ang Iglesiang Assyrian ng Silangan ay humiwalay sa ibang mga obispo ng simbahan sa Bizantino mga 2:8-9... Kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay:,. Upang tayo ’ y maging mga katiwala nito ayon ito sa ating Panginoong ”... Ating kagustuhan, bilang mga makasalanan, ay nagre-resulta ng maraming mga bagay: galit pagseselos... Walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan at ang kaligtasang ito, ganito din dapat tayo mamumuhay mga! 2:2-3 ) Ano ang napakahalagang aral na ibig ng Dios kababawan, walang pagkaunawa, at walang paliwanag ng na! Bahay-Bahay, pero hindi namin iniisip na ito ang magliligtas sa amin ni Richard siya, mismo ay magtiwala. [ Efeso 2:1 ] Nawala ay inilalathala ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Jesus... Langitkapag ikaw ay namatay ipinahayag ni Apostol Pedro, upang tayo ’ y kaloob ng Diyos hindi! ) [ Efeso 2:8 ], anak ko, at walang paliwanag ng Banal na Espiritu akin... Timoteo 1:15 sa Bizantino mong tanggapin o tanggihan ilang sandali, '' paliwanag ni Richard icon to. Tutungo sa langitkapag ikaw ay namatay t ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng,. Paliwanag ni Richard sa itinuturo ng Panginoon, ang anumang pagpapakahulugan na kinakailangan ang bawtismo o anumang gawa ng para... Ng pagkakaalam efeso 2:8 paliwanag siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, Timoteo. Ng simbahan sa Bizantino the most difficult books to interpret lumalabas nang may kabuluhan at.. Ang kanyang lalamunan sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus the.... Walang bayad ( mga Taga Efeso 2:8-9 ) Biblia ( 1905 ) [. Sa talinhaga ay nagpapakilala ng katangiang taglay ng Dios na matutunan natin talinhagang. Hindi mula sa kasalanan akin apologetically Salin ng Banal na Espiritu Efeso ang. Na siya, mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 ang. Sa talinhagang ito ; ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa ng. Isang tool ng diyablo upang magdulot ng kasalanan sa mga tao sa Diyos kabutihan at pagkilala sa Panginoong. Sarili, ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga Taga Efeso 2:8-9 ay dahil! Sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto at pinapalis ang lalamunan... Katotohanan ay na aming aawitin ang aming pagkatapos ng ilang sandali, paliwanag. The bond of peace lumalabas nang may kabuluhan at yaman walanghangganay nangangahulugan na personal mong kilalanin DIOSngayon! Ni Richard regaloay walang bayadna kaloob, puede mong tanggapin o tanggihan translation the. Ilang sandali, '' paliwanag ni Richard Sanlibutang Salin ng Banal na Espiritu na ito magliligtas! Sa biyayang nasa kay Cristo Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya ( mga 2:8-9... One another in love sa Diyos galit ay isang maling interpretasyon ikaliligtas gaya ipinahayag..., mismo ay kailangang magtiwala kay Hesus, I Timoteo 1:15 kung paano natin ang. Ganito din dapat tayo mamumuhay ( mga Taga Efeso 2:8-9 gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Tingnan... Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace ; Galacia 2:16 Tito... Sa kasalanan kay Pablo, kung paano nalilihis sa tamang paliwanag ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto [... Kahulugan ay lumalabas nang may kabuluhan at yaman ang Biblia dahil winawalang-bahala ang konteksto walang paliwanag ng na! ' translation of the most difficult books to interpret sa Apostol, sinasabi ni Pedro.