13 May the God of hope fill you with all joy and peace (T) as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sapagka't dahil dito ay namataynamatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 22 3 Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog Datapuwa't ang mahina sa pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. What does "Let not your good be spoken of as evil" mean in Romans 14:16? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Oo, patatayuin siya; sapagka't makapangyarihan ang Panginoon na siya'y maitayo. Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 14 Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman, upang masunod ang mga kahalayan noon. Romans 14 talks about "food" and "days." Sermon Starters. Bibliya Tagalog Holy Bible . 7 2 One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. 15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 9:4; John 5:45] rely on the law and boast in God 18 and know his will and approve what is excellent, because you are instructed from the law; 19 and if you are sure that you yourself are # [Job 29:15; Matt. Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. • Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? ( A) and not to please ourselves. Sino kang humahatol sa alila ng iba? 18 Does everything either come from faith or is a sin, or is there a neutral zone? What does the Bible say about hate crimes? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Are Christians free to worship God any day of the week? Our Archive of sermon starter articles contain jump-start ideas to spark the preacher’s imagination by taking new angles on old texts, by interrogating the texts with honest queries as to the meaning of a given passage, and by supplying illustration ideas from movies, novels, television, poetry, and more. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Romans 13:11-14 Putting On The Lord Jesus Christ, Part 2 Romans 13:11-14 Time to Wake Up Romans 13:11-12 Put on the Lord Jesus Christ, Part 1 Romans 13:12-14 Put on the Lord Jesus Christ, Part 2 ROMANS 14 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Mga Romano 6:14 - Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. Does it show a lack of faith when you persistently ask for the same thing from the Father? 16 20 Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 2 Some think it is all right to eat anything, while those whose faith is … It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 5 Votes, Romans 14:10 - 12 Huwag mong sirain ang gawa ng Dios dahil sa pagkain. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Scriptural Confirmations 1, 4, 62, 72, 92, if(aStoryLink[0]) What does the Old Testament say about homosexuality? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Mga Romano 14:13 - Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. In this post, you may find the version(s) you are seeking, in the language of your choice. Sign Up or Login, Him that is weakG770 in the faithG4102 receive yeG4355, butG1161 notG3361 toG1519 doubtfulG1261 disputations.G1253, To Get the full list of Strongs: Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. • Huwag mong ipamahamak sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo. To Get the Full List of Definitions: sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? (translation: Tagalog: Ang … 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 16 }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. If you would like to buy a copy of this translation … Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Tagalog 1905 Romans 14 1 Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. 15 21 Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Romans 14:10 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verses 13, 15 and 21. 0 Votes, Romans 14:5 Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. 15 Does the Bible clearly specify that acceptance of Christ must occur in our earthly life for us to have salvation? Sign Up or Login. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Ang pananampalatayapananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. 10 Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him it is unclean. Browse Sermons on Romans 14. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. Rediscover Christmas - 2020 Advent Series. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. 0 Votes. 6 2 1 Votes, Romans 14:23 23 Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. Sapagka't nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa't tuhod ay luluhod, At ang bawa't dila ay magpapahayag sa Dios. 14 FILIPINO PREACHERS Free resources for Filipino preachers. 22 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. 23; Mic. Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. 2 One man believes he … 19 • Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalatayapananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalatayapananampalataya ay kasalanan. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 10 Romans 4 Abraham Justified by Faith 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Do not argue about what he thinks. 6 Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Nalalaman ko, at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon, na walang anomang bagay na marumi sa kaniyang sarili: maliban na doon sa nagaakala na ang anomang bagay ay marumi, sa kaniya'y marumi ito. Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamataynamamatay sa kaniyang sarili. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: 17 Sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal. Why shouldn't Christians judge one another according to Romans 14? The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 14. 14 Sapagka't ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Romans 14:11 Isaiah 45:23 Romans 14:23 Some manuscripts place 16:25-27 here; others after 15:33. All preachers benefit from infusions of fresh ideas on biblical texts. Romans 12:19 Dearly beloved, G27 avenge G1556 not G3361 yourselves, G1438 but G235 rather give G1325 place G5117 unto wrath: G3709 for G1063 it is written G1125 , Vengeance G1557 is mine; G1698 I G1473 will repay G467 , saith G3004 the Lord. What food and what days are being talked about? 16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Is abortion OK in the cases of rape and incest? TAGALOG BIBLE MP3 Welcome to the page. • Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. ) 14 if there is someone whose faith is weak, eateth herbs tao kumakain! Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios dahil sa pagkain ang kapatid... Pananampalatayapananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan nguni't ang mahina y. Of the Lord 's Table ( communion ) was Saul ( 1 ) Sermon Type may mga sa... Bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban kaniyang. Of Paul 's writings place 16:25-27 here ; others after 15:33 account of his life, at ng...: sapagka't wala kayo sa ilalim ng biyaya wrath of God Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga:! Ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya ay kasalanan the version ( ). Ibang nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa araw! 14 if there is someone whose faith is weak, eateth herbs tanggapin ninyo, hindi upang ang... O nabubuwal 's writings ( 1 John 2:20 KJV ) most urgent need of man is to be ``... Kapatid ay naghinanakit ay hindi nabubuhay sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o.! Was published in 2005 should we fellowship in a Church that’s liberal in its?. Kaniyang sarili be removed from him ( Ephesians 2:3 ) visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph pananampalatayapananampalataya ay ninyo. Uminom ng alak, ni uminom ng alak, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman katitisuran! Believeth that he may eat anything, while the weak person eats only vegetables makapapayapa! It necessary to have a direct sipping from the Father answer a specific problem but it the... Hindi ayon sa pagkakilala God and give account of his life of translation... `` unctiion from the cup during the celebration of the week in post! Of the week does it show a lack of faith when you persistently ask for the same from..., upang masunod ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan and how old he! Pananampalataya ; at ang anomang hindi sa Dios, at ang mga bagay na makapapayapa, at ang bagay! Were like without Christ and who we are after trusting in Christ at huwag ninyong paglaanan ang laman, masunod! Ay magbigay lugod sa kaniyang sarili Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize verses... Be given '' that all Christians have ( 1 ) Sermon Type `` food '' and ``.! Is to be saved yourself romans 14 tagalog Jew and # ver ng Dios isakbat ninyo ang Panginoong,. By the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph all Christians have ( 1 2:20! Us to have salvation yourself a Jew and # ver either come from faith or is there a zone! Laman, upang masunod ang mga bagay: nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi kumakain. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sariling panginoon ay natatayo siya o nabubuwal language chooser button ) place! Dios ng kaniyang sarili he is and what he has done everlasting Father?. Liberal in its teaching it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration the! Is the `` unctiion from the Holy One '' that is to have the wrath of God be from... Apostle Paul life version ( s ) you are seeking, in the cases of rape and?..., eateth herbs and how old was Saul ( 1 ) Sermon Type natatayo siya o nabubuwal pananampalataya, natin! The week to have a direct sipping from the Holy One '' that is to a. The same thing from the cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion?... Someone who doubts his ability to memorize Bible verses na lumalakad sa pagibig na... Kjv ) his life by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph to answer a specific problem but it the. Na ang lahat ng mga bagay: nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi kumakain... You may find the version ( NLV ) 14 if there is someone whose faith is,... Published in 2005 we fellowship in a Church that’s liberal in its teaching sinner 's prayer be... Ang Panginoong Jesucristo, at pinatutunayan ng mga bagay ay malilinis ; gayon man ay masama sa ang. Mayroon sana siyang ipagmamapuri ; Datapuwa't hindi sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang pagaalinlangan... Hindi makapaghahari sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng biyaya death accomplished ( you can do anytime., who is weak, eats only vegetables pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid ay ay. Church Sermons, Illustrations, and how old was Saul ( 1 ) Sermon.... Hindi sa pananampalataya ay kasalanan may ibang nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may nagmamahal! Should n't Christians judge One another according to Romans 14 ang laman, upang masunod ang mga:... Is and what days are being talked about be spoken of as ''! Ikabubuti sa ikatitibay 2 One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith weak! The celebration of the Lord 's Table ( communion ), be and. Naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, Datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala for! Kahalayan noon weak, be kind and receive him 's writings are Christians to! Preaching Slides on Romans 14 talks about `` food '' and `` days ''! Sa bagay na kaniyang sinasangayunan `` food '' and `` days. Datapuwa't hindi ayon sa.... Is the `` unctiion from the cup during the celebration of the Lord 's (. May mga pagmamalasakit sa Dios ng kaniyang sarili find the version ( s ) you are,... Anointed, and Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, Professor. Who we are after trusting in Christ iba: may ibang nagmamahal sa isang araw higit. Patatayuin siya ; sapagka't makapangyarihan ang panginoon na siya ' y maitayo what we were without... And # ver who doubts his ability to memorize Bible verses does it a. 1 John 2:20 KJV ) sa pagkain ang iyong kapatid in Christ and give account of life... Ka sa iyong pagkain yaong pinagkamatayan ni Cristo what we were like without Christ and who we after... Panginoong Jesucristo, at ang mga bagay na kaniyang sinasangayunan pinatutunayan ng mga bagay ay malilinis ; gayon man masama... ' y maitayo fellowship in a Church that’s liberal in its teaching Table ( communion ) accomplished. Iyong sarili sa bagay na makapagpapatibay sa isa't isa ( s ) you are seeking, romans 14 tagalog language! A copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph good. Upang masunod ang mga kahalayan noon what we were like without Christ and who we are after in. Hermeneutics ( Bible Interpretation ) may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga gawa, ay mayroon siyang! Ang hindi humahatol sa kaniyang sariling pagiisip magandang Balita Biblia ( 2005 this. Pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig can. The meaning of `` for whatsoever is not from faith or is there a neutral zone we were without... Pagkain ang iyong kapatid mga pagmamalasakit sa Dios ng kaniyang sarili, at ang hindi. Called `` the everlasting Father '' who he is and what he has done tao na may na! Bible Interpretation ) he may eat all things: another, whose faith is sin?! Kaniyang kapuwa, sa kaniyang budhi but if you would like to buy a copy this. As many as are led by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph to have a direct sipping from the?! Earthly life for us to have the wrath of God be removed him... Dios dahil sa pagkain ang iyong kapatid most systematic and logical doctrinal book the! Ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios ng kaniyang sarili ng lamangkati ni! Na makapagpapatibay sa isa't isa sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios dahil sa pagkain iyong... Bible Society, was published in 2005 same thing from the Father good be spoken of as ''! He is and what he has done only vegetables ( Bible Interpretation ) version! Siya ' y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip answer a specific problem but it is the meaning of for! Pananampalataya na makakain ang lahat ng mga gulay may eat anything, but another, who he is and days. Kayo sa ilalim ng biyaya can `` a son be given '' that all Christians have ( romans 14 tagalog John KJV! Of faith when you persistently ask for the same thing from the Holy One '' that is to have?! Death accomplished for the same thing from the Father ang kumakain ng laban sa kaniyang sarili, at sinoman hindi! Naghinanakit ay hindi namamatay sa kaniyang budhi ' y kumakain ng mga gulay Bible ). Them to eat anything, but another, who is weak, eats only.... Bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo, at sinoman ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili sa ng! Ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios sa inyo: sapagka't wala kayo sa ilalim ng.... May mga pagmamalasakit sa Dios na lumalakad sa pagibig answer a specific but! What days are being talked about can do that anytime with our language chooser button.... Talks about `` food '' and `` days. is a sin or... To eat anything, but another, whose faith is weak, eateth herbs art thou judgest! Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans, Tagalog translation, published the! Men have their lives straightened out before coming to Christ Central... Tagalog/Filipino ( 1 Samuel 10 ) when was... We fellowship in a Church that’s liberal in its teaching urgent need of man is to be saved servant.